Skip to content Skip to footer

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

  1. Ievads

SIA DG PLUS, reģ. Nr. LV444103020232, juridiskā adrese: Rožu iela 11, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV-4219, Latvija, (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē https://erbavita.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no vietnes lietotāja (turpmāk – Klients).

Pārzinis rūpējas par Klienta privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klienta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Klientam Regulā paredzēto informāciju.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā vai telefoniski).

 

  1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

SIA DG PLUS, reģ. Nr. LV444103020232, juridiskā adrese: Rožu iela 11, Valmiermuiža, Valmieras novads, LV-4219, Latvija, (turpmāk – Pārzinis), interneta vietne www.erbavita.lv,  e-pasts: info@erbavita.lv, tālrunis: +371 29263136.

 

  1. Apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Ja Klients Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 

  1. Personas datu nodošana

No Klienta saņemtie dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

Pēc pieprasījuma dati var tikt nodoti valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 

  1. Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēš ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

 

  1. Klienta tiesības piekļuvei saviem personas datiem

Klientam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1) piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3) dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

7) vērsties Datu valsts inspekcijā.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai) Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā. Datu valsts inspekcija pieņem arī elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi: info@dvi.gov.lv.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā piekrišana ir dota, ieejot savā lietotāja profilā Vietnē www.erbavita.lv vai rakstot uz info@aerbavita.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, netiks veikta.